Семейният портал

"Информираният човек се манипулира трудно!"

Жан Жак Русо

Електронен магазин
Вход към е-магазина
Радио ФЕМИЛИ
Слушайте on-line

Кои са проявите на СОТ в училищна възраст

#

Автор: Цвети Радославова

Магистър по Специална педагогика /Дефектолог/

 

Занижените възможности и слабости на децата със специални обучителни трудности засягат области, които възпрепятстват в една или друга степен овладяването на основните училищни умения. Пряк резултат от това е ниската училищна успеваемост и блокиране на напредъка в училище. Децата със СОТ оценяват себе си на базата на своите неуспехи, а не въз основа на способностите си в други области.

 

Най-често срещаните затруднения сред тази категория са проблемите в сферата на възприемането, осмислянето, преработката и възпроизвеждането на възприетата информация, респективно влияещи върху усвояването на базисните умения за четене, писане и смятане. Проблемите най-общо засягат основните параметри на възприемане, преработка и възпроизвеждане на информация.

 

Специфичните обучителни трудности могат да варират по степен и типове на изява. Преди всичко те представляват едно постоянно нарушение, което не може да „изчезне“ и да се преодолее напълно, въпреки че биха могли да се постигнат добри резултати при наличието на адекватна помощ. Макар да се отчита индивидуалност и специфичност при всяко дете и трудностите да се проявяват в различни комбинации, съществуват характеристики, които илюстрират общия профил на СОТ и разгръщат основните му прояви.

 

обучителни, трудности, дете

 

Познавателни способности

 

 Дефицит в перцептивните умения – нарушена пространствена ориентация. Тук се отчитат затруднения в ляво-дясната ориентация/неумение за разпознаване на посоките в пространството и недобро ориентиране в схемата на собственото тяло, затруднена преценка на разстоянията/. Тези деца срещат проблеми при работа в зрително–пространственото си възприятие в рамките на листа, което само по себе си повлиява значително четенето и писането в тяхната коректна последователност.

 

 Нарушено зрително възприятие – не се говори за намалено зрение, а за способността, свързана с разпознаване и различаване на отделни детайли при наблюдаваните обекти, както и за контролиране на очите при четене.

 

Четете още: Какви са индикациите, че детето има обучителни трудности?

 

 Нарушено слухово възприятие и възпроизвеждане на ритъм. Не става дума за наличие на слухова недостатъчност, а способност за различаване на фини звуци от обкръжението, както и звуковете като елементи на човешката реч.

 

дете, обучителни, трудности

 

 Нарушено внимание – при децата със СОТ се наблюдава неустойчиво и лесно отвлекаемо внимание, свързано с ниска концентрация и разпределяемост, както и с ограничен обем. Тези деца насочват вниманието си за кратко, не успяват да го задържат продължително време върху определена дейност, в резултат на което сменят често заниманията си, като не съумяват да се задържат на едно място, дори и в дейност, съобразена с техните интереси. Вниманието не е ориентирано върху същественото, а по-скоро върху формалните признаци на възприеманата  информация.

 

 Затруднено ориентиране във времето – затруднено е разбирането и употребата на понятия, обозначаващи времето – „вчера, днес, утре, по-рано, по-късно, сутрин, обяд, вечер и др.“, налице са пропуски в изучаването на дните от седмицата, сезоните и месеците в годината.

 

Четете още: Разбират ли децата това, което виждат?

 

 Нарушена памет – отчитат се ограничени възможности за паметово репродуциране и осмисляне на възприетата информация, което от своя страна оказва отражение върху припомнянето на учебния материал в рамките на училищната им работа.

 

дете, обучителни, трудности

 

 Особености в мисленето – мисленето е по-скоро повърхностно и нецеленасочено, налице е склонност към стереотипност и шаблонност. Правят се обобщения по несъществени признаци, затруднено е словесно-логическото мислене, проличаващо най-вече при анализ на свързан текст и разбиране на словесно математически задачи, където съществува логическа последователност и определен алгоритъм на решаване.

 

Затруднения в общата и фината моторика

 

Тези особености най-общо са свързани с двигателна тромавост, неловкост, изразяваща се в често спъване, падане или удряне в околните предмети. Непохватността в движенията проличава предимно в ситуации на закопчаване, връзване, обличане и събличане. Тук се включват и трудностите в по-фините движения на ръцете и пръстите, изискващи добри умения за превключване при рисуване, сглобяване и конструктивно вграждане.

 

Четете още: Основни нарушения при писането и обучителните трудности

 

 Нарушения при четене  - специфичните грешки, обвързани с проблеми при възприемане на сходни символи по визуален и звуков признак, са отличителни за СОТ. Особено възпрепятстван при тях е процесът на четене. Срещат се трудности при възприемането и различаването на букви със сходни графични изображения, но ориентирани различно в пространството.

 

Отчитат се неправилно разпознаване, замени или размествания на букви в рамките на думите и фразите. Замените на букви биват както по зрителен признак, така и по фонологичен, т.е. по звуков признак /букви близки по своето звучене/. При разместването на букви и срички в рамките на думата, се изменя нейната сричкова структура, което от своя страна резонира върху възприемането на семантичното и значение в рамките на изречението, съответно и в текста.

 

Често пъти децата със СОТ, в резултат на невъзможността си да проследяват с поглед реда при четене и да се прехвърлят на следващия, те пропускат цели редове от текста. Четивните трудности повлияват негативно разбирането, осмислянето на информация и общата четивна компетентност.

 

дете, обучителни, трудности

 

 Нарушения при писане – наблюдават се затруднения при изписване на отделните елементи на буквите или свързване на звука със съответната буква, неточно подреждане в последователността на елементите в думата, пропуски или замени в реда от букви, неспазване на пунктуацията, проблеми с разбирането и спазването на граматическите правила. По този начин страда предаването на съдържанието в писмен вид под формата на разказ или преразказ и умението за формирането на съгласувана и свързана реч.

 

 Затруднения в математическите умения – засяга се умението за различаване зрителния образ на цифрите и затвърдяването на цифровата памет, познаването на последователността на числата и уменията за количественото отброяване в прав и обратен ред.

 

Дефицит във формирането на математическите представи намира израз в неправилното съотнасяне на числа, неразбиране на количествени понятия, както и умението за изписване на многоцифрените числа. Това оказва непосредствено влияние върху овладяването на аритметичните операции – събиране, изваждане, умножение и деление, умението за количествено пресмятане на цели цифрови изрази, както и разбирането и решаването на словесни и логически задачи.

 

Четете още: Кой може да помогне на детето със СОТ?             

 

Интелектуален потенциал – децата със СОТ притежават интелект в норма – средна и над средната степен, което ги разграничава от децата с умствена изостаналост. Независимо от това при тях е налице разминаване между интелектуални възможности и реални постижения, както и различни нива на справяне в отделните области и сфери на учене.

 

Проблемът при децата със СОТ е частичен и не засяга тяхното цялостно психическо развитие и в този смисъл СОТ не са разновидност на психично разстройство. Добрите интелектуални възможности на децата със СОТ предоставят реалните шансове, при оказване на адекватна специализирана помощ, да се изявят техните потенциални способности и голяма част от специфичните им затруднения да бъдат компенсирани във времето.

 

Снимки: Stitch, Middle-earth Mama, Chiara Cremaschi, rolands.lakis Foter


Подобни статии: